НАКТЫ ІСТЕР - УАКЫТЫ!

16.03.2023

ОСКЕМЕН КАЛАЛЫК МЭСЛИХАТЫНЫН No 2 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ДЕПУТАТТЫРЫНА КАНДИДАТ ЕРБОЛКЫЗЫ БАКЫТЖАННЫН 2023 - 2027 ЖЫЛДАРЕА АРНАЛЕАН САЙЛАУАЛДЫ БАЕ ДАРЛАМАСЫ

КЫЗМЕТТІН НЕГІЗГІ БАРЫТТАРЫ:

ВСКЕМЕН КАЛАСЫНЫН АУЛАЛАРЫ МЕН

АУЛА АУМАКТАРЫН АБАТТАНДЫРУНА,

СОНДАЙ-АК ОЛАРДЫ КОГАЛДАНДЫРУГА

КОМЕК КОРСЕТУ;

БІЛІМ БЕРУ УЙЫМ ДАРЫНДА ОЛЕУМЕТТІК

ОСАЛ ОТБАСЫЛАРДАН ШЫККАН МЕКТЕП

ЖАСЫНДАРЫ БАЛАЛАРДЫ ТЕГІН ЫСТЫК

ТАМАКПЕН КАМТАМАСЫЗ ЕТУ;

ОКУ МАТЕРИАЛДАРЫНА ЛЕЗДЕ КОЛ

ЖЕТКІЗУДІ, МЕКТЕП ГИМАРАТЫНДА РУКСАТТАМАНЫ КАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖЕНЕ ТАМАКТАНУ УШІН ТЕЛЕМ КУРАЛЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ОКУШЫЛАР УШІН ИНДИКАЦИЯЛЫК КАРТОЧКАЛАР ЖУЙЕСІНІН ІСКЕ КОСЫЛУЫН БАКЫЛАУДЫ ЖУЗЕГЕ АСЫРУ;

МЕМЛЕКЕТТІН АУЛА КОМАНДАЛАРЫН

КОЛДАУЫ ЖЕНЕ КОСІБИ КЛУБТАР А ІРІКТЕУ УШІН СПОРТТАНЫ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ АНЫКТАУ УШІН ЖАРЫСТАР ОТКІЗУ;

ЕСЕНБЕРЛИН ДАНЕЫЛЫНЫН БОЙЫНДА

ОРНАЛАСКАН КОТЕРМЕ ЖОЛДАРДЫ КАРДАН

YHEMI ТАЗАЛАУДЫ, СОНДАЙ-АК КАРА

КАРСЫ ТОСКАУЫЛДАРДЫ ОРНАТУДЫ

КАМТАМАСЫЗ ЕТУ;

ХАЛЫКТЫН ОЛЕУМЕТТІК ОСАЛ

ТОПТАРЫНЫН ВКІЛДЕРІ АРАСЫНДА

МЕМЛЕКЕТТІК ТУРЕЫН УЙДІН БОЛІНУІН

БАКЫЛАУ;

БАЛАЛАРРА СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫ МЕН

ШЫГАРМАШЫЛЫК УЙІРМЕЛЕРГЕ ТЕГІН

КАТЫСУГА МУМКІНДІК БЕРУДІ БАКЫЛАУ:

АЗ КАМТЫЛ АН ЖЕНЕ КОП БАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРДЫ КОЛДАУ БОЙЫНША

ТОКСАНЫНА КЕМІНДЕ БІР КАЙЫРЫМ ДЫЛЫК акциясын вткІзу;

ХАЛЫКПЕН ТУРАКТЫ БАЙЛАНЫСТА БОЛУ

ЖЕНЕ КЕЛІП ТУСКЕН ШАРЫМ ДАР МЕН

УСЫНЫСТАРДЫ УАКТЫЛЫ ШЕШУ

2023-2027 ЖЫЛДА

АРНАЛЕАН

«AMAHA

ПАРТИЯСЫ

ОСКЕМЕН

КАПАЛЫ

ПХАТЫНЫН

Н КАЛАНЫ

НЕГВГ

ЛАМЫТУ

БАСЫМЛЫКТАРЫ

§

КАЛА ЭКОНОМИКАСЫНЫН

ТУРАКТЫ ДАМУЬ

ЖУМЫС ІСТЕП ТУРАН

КОСІПОРЫНДАРДЫ КОЛДАУ

ЖОНЕ НЫРАЙТУ

ЖАНА БИЗНЕС-ИДЕЯЛАРДЫ

ЫІНТАЛАНДЫРУ ЖОНЕ КОСІПКЕРЛІКТ

КОЛЛАУДЫН МЕМЛЕКЕТТІК

ОСКЕМЕН КАЛАЛЫК МЭСЛИХАТЫНЫН

No 2 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША

ДЕПУТАТТЫРЫНА КАНДИДАТ

ЕРБОЛКЫЗЫ БАКЫТЖАННЫН

2023 - 2027 ЖЫЛДАРЕА АРНАЛЕАН

САЙЛАУАЛДЫ БАЕ ДАРЛАМАСЫ

ХАЛЫКТЫ ТУРЕЫН УЙМЕН

КАМТАМАСЫЗ ЕТУ УШІН КОЛДА

БАР РЕСУРСТАРДЫ

БАРЫНША ПАЙ ДАЛАНУ

КОММУНАЛДЫК

ИНФРАКУРУЛЫМДЫ ЖАНГЫРТУ

ЖАЙЛЫ BMIP CYPV

ОРТАСЫН КУРУ ЖЕНЕ ВСІРУ

ЭКОЛОГИЯЛЫК

ЭЛ-АУКАТТЫ ЖАКСАРТУ

ВЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ

ДАМЫТУДАНЫ КЕШЕНДІ ЖОЛДАР

Похожее