ДАУЫС БЕР! ТАЗА БОЛАШАК - ЖАСТАР ЕНШСІНДЕ!

21.02.2023

ОСКЕМЕН КАЛАЛЫК МЭСЛИХАТЫНЫН N° 3 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША ДЕПУТАТТЫ ЫНА КАНДИДАТ АЙДОС ЭДІЛБЕКОВТІН 2023-2027 ЖЫЛДАРЕА АРНАЛ АН САЙЛАУ АЛДЫ БАГДАРЛАМАСЫ

КЫЗМЕТТІН НЕГІЗГІ БАРЫТТАРЫ:

КАТТЫ ТУРМЫСТЫК, КАЛДЫКТАРДЫ

КАЙТА ОНДЕУ ЖЭНЕ КЭДЕГЕ ЖАРАТУ

УЛЕСІН УЛЕАЙТУ;

КАЛАНЫН ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТЕРІНІН

АУДАНЫН УЛАЙТУ;

САНКЦИЯЛАНБАГАН КОКЫС

УЙІНДІЛЕРІН ЖОЮ;

ЖАСТАРДЫН БОЙЫНДА

ЭКОЛОГИЯЛЫК МЭДЕНИЕТТІ

КАЛЫПТАСТЫРУ;

ОСКЕМЕН КАЛАСЫНЫН АУЛАЛАРЫ

МЕН АУЛА АУМАКТАРЫН

АБАТТАНДЫРУГА, СОНДАЙ-АК

ОЛАРДЫ КОГАЛДАНДЫРУ А

КОМЕК КОРСЕТУ;

Г БІЛІМ БЕРУ ХИЫМДАРЫНДА

ЭЛЕУМЕТТІК ОСАЛ ОТБАСЫЛАРДАН

ШЫККАН МЕКТЕП ЖАСЫНДАНЫ

БАЛАЛАРДЫ ТЕГІН ЫСТЫК

ТАМАКПЕН КАМТАМАСЫЗ ЕТУ;

7 КАЛА КОШЕЛЕРІН КАРДАН УНЕМІ

ТАЗАЛАУДЫ КАМТАМАСЫЗ ЕТУ;

Г ХАЛЫКТЫН ОЛЕУМЕТТІК ОСАЛ

ТОПТАРЫНЫН ОКІЛДЕРІ АРАСЫНДА

МЕМЛЕКЕТТІК ТУРЕЫН УЙДІН

БОЛІНУІН БАКЫЛАУ;

• ХАЛЫКПЕН ТУРАКТЫ БАЙЛАНЫСТА

БОЛУ ЖЭНЕ КЕЛІП ТУСКЕН

ШАГЫМДАР МЕН УСЫНЫСТАРДЫ

УАКТЫЛЫ ШЕШУ.

ЭДІЛБЕКОВ АЙДОС ЭДІЛБЕКУЛЫ -

ШЫ ЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫНДА

1997 ЖЫЛЫ ДУНИЕГЕ КЕЛГЕН.

КУМАШ НУРГАЛИЕВ АТЫНДАНЫ

МЕКТЕП ГИМНАЗИЯСЫНЫН ЖЭНЕ

ДЭУЛЕТ СЕРІКБАЕВ АТЫНДАТЫ

ШЫ ЫС КАЗАКСТАН ТЕХНИКАЛЫК

УНИВЕРСИТЕТІНІН «КЭСІПТІК ОКЫТУ»

МАМАНДЫ ЫНЫН ТУЛЕГІ.

2015 ЖЫЛДАН БАСТАП ЖАСТАР САЯСАТЫМЕН АЙНАЛЫСАДЫ.

КАЗІРГІ УАКЫТТА ОСКЕМЕН КАЛАСЫ

ЭКІМДІГІНІН ЖАСТАР

ОРТАЛЫ ЫНЫН ДИРЕКТОРЫ.

2017-2020 Ж. ЭСКЕМЕН КАЛАСЫНЫН ЖАСТАР МЭСЛИХАТЫНЫН ДЕПУТАТЫ,

ВОЛНТЕРЛІК КЛУБ НЕГІЗІН КАЛАУШЫ ЖОНЕ УЙЛЕСТІРУШІСІ. УСТАНЫМЫ МЕМЛЕКЕТШІЛ, ІСКЕР, ОЗЫК ОЙЛЫ ЖАСТАРДЫ ЕЛДІК МАКСАТКА

ЖУМЫЛДЫРУ!

Похожее

НАКТЫ ІСТЕР - УАКЫТЫ!
НАКТЫ ІСТЕР - УАКЫТЫ!

16.03.2023 22:48

ОСКЕМЕН КАЛАЛЫК МЭСЛИХАТЫНЫН No 2 САЙЛАУ ОКРУГІ...

ОТ СЛОВА К ДЕЛУ!
ОТ СЛОВА К ДЕЛУ!

16.03.2023 22:11

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА НА 2023 - 2027 ГОДЫ КАНДИДАТА...

ГОЛОСУЙ! ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ - ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
ГОЛОСУЙ! ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ - ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

15.03.2023 23:56

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА 2023-2027 ГОДЫ В...